Algemene Leden Vergadering is Online

Maandag 23 november is de Algemene Ledenvergadering. Vanwege de corona maatregelen is de algemene leden vergadering dit jaar online. Je kunt je hier aanmelden voor deelname.

We zullen gebruik maken van Microsoft Teams, zorg dus dat je dit op de PC of Laptop geïnstalleerd hebt staan. Deelname is ook mogelijk via de telefoon maar met iets beperkte mogelijkheden. Je kunt Microsoft Teams hier downloaden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost

Datum:      Maandag 23 november 2020
Locatie:     Online via Teams (aanmelden via www.mendistrictoost.nl)
Aanvang:   19.00 uur


AGENDA

  • Opening
  • Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 november 2019
  • Ingekomen / uitgaande stukken (indien aanwezig)
  • Mededelingen vanuit het bestuur met daarin bestuurssamenstelling, het bestuur stelt voor om Rowan Timmer, René Schuiling en Wim van de Brink aan het bestuur toe te voegen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim Veldboom en Mark Jan Vink. Als er bezwaar is tegen een van deze kandidaten, verzoeken wij u om contact op te nemen met een van de bestuursleden. Indien er meer mensen geïnteresseerd zijn om toe te treden in het MDO bestuur, dan horen wij dat ook graag.
  • Jaarrekening 2019 en begroting 2020
  • Wedstrijdzaken en Jeugd
  • Rondvraag (via chat)
  • Sluiting
Algemene Leden Vergadering is Online